Новини и информация за предлаганите от нас столове

Наложен платеж с пощенски паричен превод вместо с касов бон

Изпращаме всички пратки с наложен платеж с пощенски паричен превод.


Това означава, че към фактурите вместо касова бележка, може да прикачите документа получен от куриерската фирма за платената от Вас сума.


Тази възможност е регулирана в НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

Наредбата може да бъде изтеглена от тук: https://nap.bg/document?id=1265

Текста, който е най-важен и може да бъде потърсена в нея е:

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп.- ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм.- ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Ето и линк към регистрирани пощенски оператори към 31.6.2018 г. https://crc.bg/files/_bg/Actual_Register_UPU_31july_2008.htm


Това означава, че към фактурите вместо касов бон може да бъде прикачен документа от съответния куриер, като законен признат фискален документ.

Моля, ако имате въпроси, относно видовете плащане, да ги задавате предварително, ние нямаме интерес и нямаме намерение да извършваме закононарушение или да подвеждаме вас, нашите клиенти.

Всички коментари за публикацията

Споделете вашето мнение